เอกสารนักลงทุน

 

วันที่/เวลา

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

06 พ.ค. 2565   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 pdf icon
11 เม.ย. 2565   คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference pdf icon
    คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference pdf icon
    ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf icon
    แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf icon
    แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf icon
   Guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders via electronic meeting (E-AGM)
 By Microsoft Teams VDO Conference System
pdf icon
   How to Register the Annual General Meeting of Shareholders By Microsoft Teams VDO Conference System pdf icon
    Guidelines for attending the AGM through Electronic Media (E-AGM) and the Appointment of Proxies pdf icon
    Registration form for attending the 2021 AGM through Electronic Media (E-AGM) pdf icon
    Form for the submission of questions prior to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders pdf icon
07 เม.ย. 2565   รายงานประจำปี 2564 pdf icon
    หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 pdf icon
    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. pdf icon
    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. pdf icon
    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. pdf icon
    Annual Report EMC 2021. pdf icon
    The Invitation Letter of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 pdf icon
    Proxy Form A pdf icon
   Proxy Form B pdf icon
    Proxy Form C pdf icon
23 มี.ค. 2564    แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (EMC-W6) pdf icon
    การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 7 (ภาษาไทย) pdf icon
    The Exercise of Warrants to Purchase Ordinary Shares of EMC Public Company Limited EMC-W6 (No.7) pdf icon
28 ก.ย. 2564    แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (EMC-W6) pdf icon
    การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 6 (ภาษาไทย) pdf icon
    The Exercise of Warrants to Purchase Ordinary Shares of EMC Public Company Limited EMC-W6 (No.6) pdf icon
11 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 pdf icon
21 เม.ย. 2564   แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf icon
    ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf icon
    แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf icon
    แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) pdf icon
    คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference pdf icon
    คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference pdf icon
    Notification on the change of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders platform to an electronic meeting (E-AGM) pdf icon
    Guidelines for attending the AGM through Electronic Media (E-AGM) and the Appointment of Proxies pdf icon
    Registration form for attending the 2021 AGM through Electronic Media (E-AGM) pdf icon
    Form for the submission of questions prior to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders pdf icon
09 เม.ย. 2564   รายงานประจำปี 2563 pdf icon
    Annual Report EMC 2020. pdf icon
    แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (EMC-W6) pdf icon
    การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 5 (ภาษาไทย) pdf icon
    The Exercise of Warrants to Purchase Ordinary Shares of EMC Public Company Limited EMC-W6 (No.5) pdf icon
01 เม.ย. 2564   หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 pdf icon
    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
pdf icon
    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. pdf icon
    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. pdf icon
    The Invitation Letter of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 pdf icon
    Proxy Form A pdf icon
    Proxy Form B pdf icon
    Proxy Form C pdf icon
19 ก.พ. 2564  ข้อบังคับของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) pdf icon
ข้อมูลปี 2560 - 2563 
05 ต.ค. 2563  Warrant-6 No.4  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 4 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 4 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (EMC-W6) pdf icon
08 เม.ย. 2563  Warrant-6 No.3  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 3 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 3 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (EMC-W6) pdf icon
03 เม.ย. 2562   รายงานประจำปี 2562 pdf icon
    Annual Report EMC 2019 pdf icon
    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 pdf icon
    Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2019 pdf icon
27 ก.ย. 2562  Warrant-6 No.2  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 2 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EMC-W6) pdf icon
18 เม.ย. 2562   รายงานประจำปี 2561 pdf icon
    Annual Report EMC 2018 pdf icon
    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 pdf icon
    Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2019 pdf icon
21 มี.ค. 2562  Warrant-6 No.1  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 1 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EMC-W6) pdf icon
27 เม.ย. 2561   รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 pdf icon
18 เม.ย. 2561   รายงานประจำปี 2560 pdf icon
    Annual Report EMC 2017 pdf icon
    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 pdf icon
    Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2018 pdf icon
09 ก.ย. 2560  Warrant-W5 (ครั้งสุดท้าย)  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่สุดท้าย (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่สุดท้าย (อังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งสุดท้าย (EMC-W5) pdf icon
10 เม.ย. 2560  Warrant-W5 No.5  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่.5 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่.5 (อังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (EMC-W5) pdf icon
10 เม.ย. 2560   รายงานประจำปี pdf icon