Fashion Island

 

FashionIsland  เจ้าของโครงการ :   S.R. Complex (Fashion Island)

 เนื้อที่ :   350,000 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   500,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   -

 ขอบเขตงาน :  
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว