Central Department Store

 

Central Department Store  เจ้าของโครงการ :   Central Department Store Co., Ltd

 เนื้อที่ :  
  • ชิดลม
  30,000 ตารางเมตร
  • พระราม3
250,000 ตารางเมตร
   
 มูลค่าโครงการ :  
  • ชิดลม
371,000,000 บาท
  • พระราม3
460,000,000 บาท
   
 ระยะเวลา :  
  • ชิดลม
-
  • พระราม3
-
   
 ขอบเขตงาน :  
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว