Tesco Lotus

 

Tesco Lotus  เจ้าของโครงการ :   Ek-Chai Distribution System Co., Ltd

 เนื้อที่ :  
 • คลองหลวง
12,000 ตารางเมตร
 • บ้านบึง
16,140 ตารางเมตร
 • บึงกาฬ
11,000 ตารางเมตร
 • สุขาภิบาล1
22,000 ตารางเมตร
 • พระราม2
22,000 ตารางเมตร
   
 มูลค่าโครงการ :  
 • คลองหลวง
151,137,500 บาท
 • บ้านบึง
156,220,000 บาท
 • บึงกาฬ
157,290,000 บาท
 • สุขาภิบาล1
109,000,000 บาท
 • พระราม2
111,000,000 บาท
   
 ระยะเวลา :  
 • คลองหลวง
มิถุนายน 2557 - พฤศจิกายน 2557
 • บ้านบึง
ธันวาคม 2554 - พฤษภาคม 2555
 • บึงกาฬ
เมษายน 2554 - กันยายน 2554
 • สุขาภิบาล1
-
 • พระราม2
-
   
 ขอบเขตงาน :  
 • งานโครงสร้าง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานภายนอก
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบHVAC
 • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว