K-Village (Aree Forum)

 

K Village  เจ้าของโครงการ :   Kananun Co., Ltd.

 เนื้อที่ :   17,045 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   355,888,990 บาท

 ระยะเวลา :   มิถุนายน 2551 - ตุลาคม 2552

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบ HVAC
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว