Bluroc Huahin

 

Bluroc  เจ้าของโครงการ :   L9 Development Co.,Ltd

 เนื้อที่ :   26,742 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   467,055,000 บาท

 ระยะเวลา :   กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2557

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว