Hallmark Condo

 

Dzio Show  เจ้าของโครงการ :   Orrada Co.,Ltd (DCON)

 เนื้อที่ :   31,157 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   488,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   ตุลาคม 2556 - มกราคม 2558

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว