Kirimaya Residences Atta The Condo

 

Kirimaya  เจ้าของโครงการ :   Kirimaya Co.,Ltd

 เนื้อที่ :   31,665 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   545,700,000 บาท

 ระยะเวลา :   กันยายน 2556 - ตุลาคม 2557

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว