The Breeze

 

TheBreeze Shows  เจ้าของโครงการ :   Eastern Star Real Estate Co. ,Ltd

 เนื้อที่ :   29,289 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   607,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   ตุลาคม 2553 - ตุลาคม 2555

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว