คณะกรรมการ

  k_chanachai  
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
  
k_praomart
k_yaovarin
นางสาวเพรามาตร หันตรา
ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

k_taveesri k_voravit
นางสาวทวีศรี วิทยาธิปัตย์ นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

k_charlie k_phanuthat
ดร.ชาลี  จังวิจิตรกุล นายภาณุทัด  แนวจันทร์

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

k_Matee k_Matee
นายมงคล  ฉันท์ไพศาล ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิริวิชัย

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท