คณะกรรมการ

  k_chanachai  
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
  
k_praomart
k_yaovarin
นางสาวเพรามาตร หันตรา
ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

k_taveesri k_voravit
นางสาวทวีศรี วิทยาธิปัตย์ นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

k_charlie k_mongkol
ดร.ชาลี  จังวิจิตรกุล นายมงคล  ฉันท์ไพศาล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

k_wachara k_Matee
นายวชร  ภักดีมณฑล  ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิริวิชัย

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท