เกี่ยวกับ อีเอ็มซี

 

     บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง และ การวางระบบไฟฟ้าเครื่องกลในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และ งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และ เครื่องกล โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์  อาคารที่อยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทประกอบด้วยการออกแบบ และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ โดยลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยลูกค้าจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
     บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และ สุขาภิบาล ครบวงจร มีประสบการณ์ และ ผลงานทางด้านงานระบบเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ และ ส่งมอบได้ตรงตามกำหนด  ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้นำมาใช้ปรับปรุง และ พัฒนาระบบงานเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมต้นทุนทางด้านบัญชี เพื่อให้สามารถติดตาม สถานะของต้นทุนได้ตลอดเวลา มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจัดผลตอบแทนพิเศษให้กับทีมงานตามผลงาน ภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อลดต้นทุน และ เพิ่มประสิทธิภาพเป็นนโยบายสำคัญในการทำงาน
     บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้รับงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยงานอาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารโรงงานต่าง ๆ  ส่งผลให้บริษัทเป็นแหล่งรวมผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีศักยภาพในการผลักดันงานของบริษัทฯ และการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน เริ่มที่จะสามารถประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายได้ตามนโยบายที่วางไว้ จากประสบการณ์ด้านการก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่หรืองานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายงานก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้าขนาดเล็กในรูปแบบของ Community Mall รวมทั้งกลุ่มโรงงาน