Futsal Stadium

 

Futsal Stadium  เจ้าของโครงการ :   Bangkok Metropolitan Administration

 เนื้อที่ :   43,321 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   1,239,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   มกราคม 2555 - เมษายน 2556

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว