Chiangmai International Convention And Exhibition Center

 

Chianmai International  เจ้าของโครงการ :   Ministry of Tourism & Sport

 เนื้อที่ :   545,150 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   1,867,150,000 บาท

 ระยะเวลา :   ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2555

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว