อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน

 

I.P. Manufacturing  เจ้าของโครงการ :   Taksin Hospital Medical Office

 เนื้อที่ :   64,295 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   2,087,038,617.75 บาท

 ระยะเวลา :   สิงหาคม 2562 - มกราคม 2568

 ขอบเขตงาน :  
 • งานเตรียมงานและงานรื้อถอน
 • งานโครงสร้าง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
 • งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานระบบแก๊สและสูญญากาศ
 • งานระบบลิฟต์และบรรไดเลื่อน
 • งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ
 • งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือจัดทำ
 • งานภายนอก
 • งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
 • งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
   
อยู่ระหว่างดำเนินการ