งานก่อสร้าง Factory Store บริษัท แคล-คอมพ์ (โรง 14)

 

I.P. Manufacturing  เจ้าของโครงการ :   Cal-Comp Electronics (ThailandX Public Company Limited

 เนื้อที่ :   74,485 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   540,350,000 บาท

 ระยะเวลา :   มีนาคม 2565 - กันยายน 2566

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
   
อยู่ระหว่างดำเนินการ