งานก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

 

I.P. Manufacturing  เจ้าของโครงการ :   Chulalongkorn University

 เนื้อที่ :   19,235 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   479,478,999.99 บาท

 ระยะเวลา :   กันยายน 2564 - สิงหาคม 2567

 ขอบเขตงาน :  
 • งานเตรียมงานและงานรื้อถอน
 • งานโครงสร้าง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
 • งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานระบบแก๊สและสูญญากาศ
 • งานระบบลิฟต์และบรรไดเลื่อน
 • งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ
 • งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือจัดทำ
 • งานภายนอก
 • งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
 • งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
   
อยู่ระหว่างดำเนินการ