Shibuya 19

 

shibuya19  เจ้าของโครงการ :   Chaivoradis Co.,Ltd

 เนื้อที่ :   29,948 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   604,550,000 บาท

 ระยะเวลา :   กุมภาพันธ์ 2554 - ธันวาคม 2554

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว