Millennium Auto Showroom

 

Millenium Showroom  เจ้าของโครงการ :   Millennium Auto Co., Ltd

 เนื้อที่ :  
  • พระราม3
14,003 ตารางเมตร
  • ลาดพร้าว
  7,714 ตารางเมตร
   
 มูลค่าโครงการ :  
  • พระราม3
112,900,000 บาท
  • ลาดพร้าว
  69,000,000 บาท
   
 ระยะเวลา :  
  • พระราม3
 มีนาคม 2554 - พฤษภาคม 2554
  • ลาดพร้าว
 สิงหาคม 2554 - มกราคม 2555
   
 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว