Ratchada Tower

 

Ratchada Tower  เจ้าของโครงการ :   TCC Capital Land Limited

 เนื้อที่ :   216,900 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   684,619,426 บาท

 ระยะเวลา :   มิถุนายน 2549 - สิงหาคม 2550

 ขอบเขตงาน :   งานปรับปรุง :
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบ HVAC
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว