Bamrungrad Hospital

 

Bamrungrad  เจ้าของโครงการ :   Bamrungrad Hospital Public Co.,Ltd

 เนื้อที่ :   90,000 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   207,840,401 บาท

 ระยะเวลา :   พฤษภาคม 2537 - ธันวาคม 2539

 ขอบเขตงาน :  
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว