84th Anniversary Commemoration Of Building Group

 

84th anniversary  เจ้าของโครงการ :   Naresuan University(Hospital)

 เนื้อที่ :   57,214 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   834,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   พฤษภาคม 2553 - พฤษภาคม 2555

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานตกแต่งด้านนอกของตัวอาคาร
  • ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
  • ระบบจำหน่ายก๊าซทางการแพทย์
  • ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์
  • ระบบเรียกพยาบาล
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว