Catering – Thai Airways International (CAT)

 

CAT  เจ้าของโครงการ :   Thai Airways International

 เนื้อที่ :   150,000 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   1,430,590,000 บาท

 ระยะเวลา :   พฤศจิกายน 2546 - พฤษภาคม 2550

 ขอบเขตงาน :  
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การเคลื่อนไหวของอากาศ และคุณภาพของอากาศ
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว