PYRAMID THAI FACTORY

 

pyramid  เจ้าของโครงการ :   CNA Advance.,Ltd

 เนื้อที่ :   5,359 ตารางเมตร /โรงงาน

 มูลค่าโครงการ :  
  • โรงงาน 1
  85,600,000 บาท
  • โรงงาน 2
105,181,000 บาท
   
 ระยะเวลา :  
  • โรงงาน 1
 ธันวาคม 2555 - กรกฎาคม 2556
  • โรงงาน 2
 กุมภาพันธ์ 2557 - มิถุนายน 2557
   
 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว