Taokaenoi Food & Marketing

 

Taokaenoi  เจ้าของโครงการ :   Taokaenoi Food & Marketing Co., Ltd

 เนื้อที่ :   28,000 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   288,900,000 บาท

 ระยะเวลา :   พฤษภาคม 2558 - มิถุนายน 2559

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานออกแบบตกแต่งภายใน
  • งานออกแบบที่เกี่ยวกับพื้นดิน
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว