Laborytory Building (Chulalongkorn University Saraburi)

 

Laborytoty  เจ้าของโครงการ :   Chulalongkorn University

 เนื้อที่ :   16,840 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   187,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   กรกฎาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานตกแต่งด้านนอกของตัวอาคาร
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว