งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

vajiravudh  เจ้าของโครงการ :   Thammasat University Rangsit Campus

 เนื้อที่ :   21,870 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   349,399,999.99 บาท

 ระยะเวลา :   พฤษภาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564

 ขอบเขตงาน :  
  • กลุ่มก่อสร้าง (4 อาคาร)
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานระบบประปา-สุขาภิบาล
  • งานระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
  • งานภูมิสถาปัตย์และงานภายนอก
  • งานครุภัณฑ์
  • ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว