ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 

AGM2560 Show   คณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
  ได้มีมติกำหนดวาระและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
  ในวันที่ 27 เมษายน  2560 เวลา 14.00-17.00 น.  ณ โรงแรมตวันนา 
  ห้องสุริยวงศ์วิวัฒนา ชั้น 10  เลขที่ 80  ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก 
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500