Aloft Hotel

 

ALoft Hotel  เจ้าของโครงการ :   Kamin Development Co.,Ltd

 เนื้อที่ :   24,218 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   459,500,000 บาท

 ระยะเวลา :   มิถุนายน 2551 - ตุลาคม 2552

 ขอบเขตงาน :  
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
  • ระบบป้องกันอัคคีภัย
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว