Vajiravudh College

 

vajiravudh  เจ้าของโครงการ :   Vajiravudh College

 เนื้อที่ :   19,080 ตารางเมตร

 มูลค่าโครงการ :   467,000,000 บาท

 ระยะเวลา :   ธันวาคม 2557 - ตุลาคม 2559

 ขอบเขตงาน :  
  • กลุ่มก่อสร้าง (4 อาคาร)
  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานออกแบบตกแต่งภายใน
  • งานออกแบบที่เกี่ยวกับพื้นดิน
  • ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสาร
  • ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
  • ระบบลิฟท์
   
ดำเนินการเสร็จแล้ว