คณะกรรมการบริษัท
k pannatee   นายปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย
 

ตำแหนง:

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 

การศึกษา :

 • นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
  บริษัท พีเออี(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)