คณะกรรมการบริษัท
k yaovarin   ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
 

ตำแหนง:

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 

การศึกษา :

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์
  สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ ,
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร
  สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด