คณะกรรมการบริษัท
k taveesri   นางสาวทวีศรี วิทยาธิปัตย์
 

ตำแหนง:

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 

การศึกษา :

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ ,
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการด้านภาษีอากร
  สภาวิชาชีพ ในพระบรมชูปถัมภ์