คณะกรรมการบริษัท
k praomart   นางสาวเพรามาตร หันตรา
 

ตำแหนง:

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 

การศึกษา :

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ ,
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม
  กระทรวงคมนาคม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กระทรวงคมนาคม