คณะกรรมการบริษัท
k Voravit   นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
 

ตำแหนง:

  • กรรมการบริษัท


 

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


   ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
    บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)