คณะกรรมการบริษัท
k krisana rvs   นายกฤษณะ สง่าแสง
 

ตำแหนง:

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 

การศึกษา :

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)