คณะกรรมการบริษัท
k ratchai   นายรัฐชัย ภิชยภูมิ
 

ตำแหนง:

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 

การศึกษา :

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) การบริหารการเงิน
  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูท่าห์ รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การบริหารจัดการธุรกิจ สาขาวิชาเอกการจัดการ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)
 • 2553 - 2559 กรรมการบริษัท
  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)