คณะกรรมการบริษัท
k chanachai rvs   นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง
 

ตำแหนง:

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร ,
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)