คณะกรรมการบริษัท
Paiboon   นายไพบูลย์ ทองระอา
 

ตำแหนง:

  • กรรมการบริษัท


 

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


   ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
    บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน)
  • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
    บริษัท ซันเค่น-อีเอ็มซี จำกัด